streda 19. septembra 2012

Mallorca 2012 :) little heaven for me ;)

In this post I wrote that I will post some of my photos from my holiday :) I was in Mallorca in june with my mum... it was a gift for my 20th birthday :) (a little earlier but still... :) )So here they are :) Hope you enjoy them... please leave a comment ;) 

tomto poste som písala, že sem pridám nejaké fotky z mojej dovolenky :) Bola som na Malorke v júni s mojou maminou... bol to môj darček k 20-tke :) (trošku skoršie ako aj tak... :) ) Takže tu sú :) Dúfam že sa Vám budú páčiť... prosím komentujte ;) 


Sunrise... First day I couldn´t sleep so I was photographing :)
 Východ slnka... Prvý deň som nemohla spať, tak som fotila :) 
Out hotel :) and my mum :)
Náš hotel :) a moja mamina :) 
I and our view from balcony :)
Ja a náš výhľad z balkóna :) 
Swiming pool behind our hotel :)
Bazén za naším hotelom :) 
One advice! Don´t be 5 hours in the sea only for one beautiful  Moroccan :) (yeah... burned in first day :) ) And those sunglasses :( I lost them there
Jedna rada! Nebuďte 5 hodín v mori len kvôli peknému Maročanovi :) (áno... spálila som sa hneď v prvý deň :) ) A tie slnečné okuliare :( Stratila som ich tam
Shops :) They were so close... luckily for us :)
Obchody :) Boli tak blízko... šťastie pre nás :) 
Sea lion show in Marineland (We were also in the capital city Palma de Mallorca... but only for this show)
Show mrožov v Marinelande (Boli sme tiež v hlavnom meste Palma de Mallorca... ale len kvôli tejto show)
Dolphin show... also in Marineland :)
Show delfínov... tiež v Marinelande :) 
And the sea :) It was sooo clear and without jellyfishs (thank God) and other animals :)
A more :) Bolo tááák čisté a bez medúz (ďakujem Bohu) a iných živočíchov :) 

utorok 18. septembra 2012

Leonardo da Vinci designed a purse... Yeah sure ;)

But he really did :) This is a design and final purse by Leonardo da Vinci from year 1497!!! What do you think about it? Do you like it? Please, wirte a comment :) 

Ale vážne navrhol :) Toto je design a konečná kabelka od Leonarda da Vinciho z roku 1497!!! Čo si o nej myslíte? Páči sa Vám? Prosím, napíšte komentár :) pondelok 17. septembra 2012

Last post about my 20 :)... I promise :)

I think that I´m starting to anger you about my posts about 20th birthday... but I promise that this is the last one :) Celebration with my family was amazing, you can see presents below :) I´m posting only one photo from celebration, because others are blurry or terrible (this is what happens when I give photo camera to my mom) :)

Už si myslím že Vám začínam liezť na nervy s mojimi postmi o 20-tke... no sľubujem že tento je už vážne posledný :) Oslava s rodinou bola úžasná, darčeky uvidíte nižšie :) Postnem len jednu fotku z oslavy, pretože na ostatné sú buď rozmazané alebo hrozné (takto to dopadne keď dám mamine do ruky foťák) :) 


I with my cousin :)
Ja s mojím bratrancom :) 
Gift from my cousin :)
Darček od môjho bratranca :)
Cakes... I´m full only with one look at them :)
Torty... som plná už len keď sa na ne pozriem :)
Well... don´t buy it if you have 30% sale on it :)
No... nekúp to keď máš na ňu 30% zľavu :)
Gifts from my mom :) Great book and a golden collar (from Gate) (she also gave me jeans, but they are in seamstress, because they were big and she also payed me holiday in Mallorca... photos in next post maybe ;)
Darčeky od mojej maminy :) Úžasná kniha a zlatý golier (z Gate) (dala mi ešte rifle, ale sú u krajčírky, pretože mi boli veľké a taktiež mi zaplatila dovolenku na Malorke... fotky v ďalšom poste možno ;)
Do you remember the post about white storage box? Well... I bought another one but black and combined it :)
Pamätáte sa na post o bielom skladovacom boxe? No... kúpila som si ďalší čierny a skombinovala ich :) 
My two new T-shirts from secondhand (both are denim.co :)
Moje dve nové tričká zo secondhandu (obidve sú denim.co :)

Detail of one T-shirt (this is on my back :)
Detail jedného trička (toto mám na chrbáte :)

sobota 15. septembra 2012

feedback please :/

You know, blogger is making posts... but nobody is doing something which is meaningless... so please comment or follow my blog, I will be very happy and have more energy for writing new posts for you :) Thank you.

Viete, bloger vytvára príspevky... ale nikto nerobí niečo čo nemá cenu... tak prosím Vás komentujte alebo pridajte sa na mojom blogu, budem veľmi šťastná a budem mať viac energie na písanie nových príspevkov pre Vás :) Ďakujem. utorok 4. septembra 2012

Officialy 20 :/

Today I´m officialy 20. years old... I feel so... old :D And yet it, everybody is telling me, how fast it is going on after 20. ... and I really don´t want that... I´m not prepared for it, being "responsible" :) 
Today I had shopping day with my mom, so here you have some of my today´s cathches :) It isn´t all of them, because some of them my mother hide from me and she will gave them to me as gifts in family celebration... I will post them here after the celebration :) 
Were you shopping recently? What beautiful have you bought? 


Dnes mám oficiálne 20. rokov... cítim sa tak... staro :D A ešte k tomu keď mi všetci hovoria, ako to od 20-tky už pôjde rýchlo... a to ja fakt nechcem... nie som na to ešte vôbec pripravená byť "zodpovedná" :) 
Dnes som si spravila nákupný deň s maminkou, takže tu máte nejaké tie moje dnešné úlovky :) Nie je to všetko, pretože niektoré veci mamina predo mnou ukryla ako darčeky na rodinnú oslavu... tie sem potom pridám po oslave :) 
Boli ste aj Vy v poslednej dobe nakupovať? Čo pekné ste si kúpili? 

Beautiful ballerinas that I couldn´t resist :)
Krásne balerínky ktorým som nevedela odolať :) 
This will sound a little bit ridiculously, but I couldn´t find Vogue in english anywhere in Slovakia :) But today I was in Panta Rhei and I found it :) My heart was beating so fast, because I was so much happy :)
Toto bude znieť trochu smiešne, ale nevedela som nikde nájsť Vogue v angličtine na Slovensku :) Ale dneska som bola v Panta Rhei a našla som :) Moje srdce bilo tak rýchlo ako moc som bola šťastná :) 
Two amazing bras :)
Dve úžasné podprsenky :) 
And these socks from Gate :) They are sooooo much cute :)
A tieto ponožky z Gate :) Sú tak stráááášne chutné :) 

sobota 1. septembra 2012

Happy birthday to me :)

Well... 20th birthday is here and my last big celebration with friends, because I refuse to get older :D My 20th birthday is on 4th of september, but I was celebrating with my friends yesterday on 31th of august. I will have another celebration with my family on 8th of september, where will be my cousin Michal (I´m very happy that he is coming). How are you celebrating your birhtday? 

Takže... 20. narodeniny sú tu a moja posledná veľká oslava s kamarátmi, pretože odmietam byť staršia :D Mám 20. narodeniny 4. septembra, no oslavovala som s kamarátmi včera, 31. augusta. Budem mať ďalšiu oslavu s rodinou 8. septembra, kde bude aj môj bratranec Michal (som veľmi rada že príde). Ako vy oslavujete narodeniny? 


Gifts from my friends :) a cup, magnet, beautiful earings, cocacola lipbalm, amazing  bracelet and  lace panties :) they also gave me deserts, alcohol, flowers and set of glasses :)
/
Darčeky od mojich kamarátov :) hrnček, magnetka, krásne náušnice, cocacola balzam na pery, úžasný náramok a šnurovacie nohavičky :) taktiež mi dali dezerty, alkohol, kvetiny a sadu pohárov :)
This is a gift from me to me :) When I saw this on Deni Veverička blog, it was love at first sigh :)
/
Toto je darček odo mňa pre mňa :) Keď som to uvidela na Deni Veverička blogu, bola to láska na prvý pohľad :)
And finally a little temptation :) Cake from my mom with rainbow rusks :)
 /
A na záver malé pokušenie :) Torta od mojej maminky s dúhovými piškótami :)