sobota 29. decembra 2012

Christmas presents :)

I was really busy and lazy this year on Christmas holidays. I didn´t do anything but wake up in 1 p.m., watching movies or just surfing on net and in the evening go out. Well accept 26. december, when everywhere were Stefan partyies :D. So after a hundred years I went on a disco to shake those bones thinking I will be there only for a moment. From moment it happend 4:30 a.m. :D and I was healing from this for 2 days (oh I am old already).
I saw a lot of posts about your presents and so I would like to share with you my presents too. 
How did you spend your holidays? Were you somewhere on 26. december? What are your plans on New Year´s Eve? I will be in Trnava with my friends from Vráble :).
In THIS post I wrote about my early presents from HaM, so I will not mention them now. :)

Bola som veľmi zaneprázdnená a lenivá tento rok na Vianočné sviatky. Nič iné som nerobila len vstala o 1 poobede, pozerala filmy alebo len tak bola na nete a večer išla von. Teda až na 26. decembra, kde boli všade Štefanské zábavy :D. Tak som po sto rokoch išla na diskotéku trošku zahrkať kosťami mysliac si že idem len na chvíľku. Z chvíľky sa stalo pól 5 ráno :D a to som predýchavala dobré dva dni (ach už som stará). 
Videla som už veľa príspevkov s Vašimi darčekmi a tak sa chcem s Vami podeliť aj ja o tie svoje. 
Ako ste strávili sviatky? Boli ste niekde 26. decembra? Aké máte plány na Silvestra? Ja idem do Trnavy s kamarátmi z Vrábel :).
TOMTO poste som Vám písala o predčasných darčekoch z HaM, takže tie teraz spomínať nebudem. :)


Soft bathrobe, towel and red coat :) / Mäkučký župan, uterák a červený kabát :)
Another coat, burgundy trousers, my favourite toilet water Mirage from Oriflame and set of decorative cosmetics from Mallorca :) / Ďalší kabát, vínové nohavice, moja obľúbená toaletná voda Mirage z Oriflame a sada dekoratívnej kozmetiky ešte z Malorky :)
I got this from my besfriend :) Purse, make-up, pexeso and coaster Hello Kitty and ashtray :D / Toto som dostala od mojej najlepšej kamarátky :) Kabelka, make-up, pexeso a podtácka Hello Kitty a popolník :D 
I got this from my other friend :) Purse for jewelery, soap in rose shape, eyliner, lipbalm, tea tree oil and toilet water. / Toto som dostala od ďalšej kamarátky :) Kabelka na bižutériu, mydlo v tvare ruže, linka na oči, balzam na pery, čajovníkový olej a toaletná voda. 

pondelok 24. decembra 2012

Feliz navidad! / Merry Christmas! :)

To all of my regular or irregular readers I am wishing you Merry Christmas, well spend time with no stress, no bones from carp or other fish choked in throat (for those who eat fish :) ), that all gingerbreads and sweets don´t look so tasty :D, a lot of beautiful presents, but mostly I am wishing you family comfort with your closest people and sweet doing nothing without gaining weight. :) 

I spend Christmas with my mother, her boyfriend, grandma and my Sofia, which we can´t have in flat because I am gone and my mom don´t have time too, so she is in my grandma´s house. :)


Všetkým mojím pravidelným aj nepravidelným čitateľom prajem šťastné a veselé Vianoce, aby ste sa mali dobre a nestresovali :), aby Vám kostička z kapra alebo inej ryby nezabehla v krku (pre tých ktorí ho jedia :) ), aby všetky tie medovníky a sladkosti nevyzerali až tak lákavo :D, veľa krásnych darčekov, no hlavne Vám prajem rodinnú pohodu v kruhu najbližších a sladké ničnerobenie bez priberania. :) 

Vianoce trávim s maminou, jej priateľom, babkou a mojou Sofiou, ktorú nemôžme mať v byte pretože ja som stále preč a mamina nemá čas tiež, tak je u babky. :)


My favourite christmas song :) / Moja najobľúbenejšia vianočná pieseň :)

My Sofia :) / Moja Sofia :) 
Our Christmas tree :) / Náš vianočný stromček :) 
This is how she spurs when I play with her :) / Takto striehne keď sa s ňou hrám :)

štvrtok 20. decembra 2012

I´m finally home :) + new in

I am back home after 2 weeks in Trnava :) and since Christmas are here in 4 days I went with my mom shopping :) I saw that in HandM is big sale so we went there and spend 45 € for these gorgeous things :) (I love shopping in Mlyny in Nitra :) ). 

Po dvoch týždňoch som doma z Trnavy :) a keďže Vianoce sú za 4 dni, išla som s maminou nakupovať :) Videla som že v HaM je veľký výpredaj, takže sme išli tam a utratili 45 € za tieto úžasné veci :) (Milujem nakupovať v Mlynoch v Nitre :) ). 


This is how it looks when I come home after 2 weeks :) / Takto to vyzerá keď prídem domov po 2 týždňoch :) 
2 beautiful dress from HandM only for 15 € each / 2 krásne šaty z HaM  každé po 15 € 
Me in the first dress :) / Ja v prvých šatách :)
Me in the second dress :) / Ja v druhých šatách :) 

I was looking at this purse in November and now I finally bought it only for 15 € :) Of course in HandM :) / Obzerala som si túto kabelku v novembri a teraz som si ju konečne kúpila len za 15 € :) Samozrejme v HaM :) 
New watch only for 5 € from Kaufland :D I love them! / Nové hodinky len za 5 € v Kauflande :D Milujem ich! 
And this is what I got today from the Christmas exchange :) Thank you very much :) / A toto som dneska dostala v rámci Vianočnej výmeny :) Ďakujem veľmi pekne :) 

streda 19. decembra 2012

3...2...1... ACTION! + news and new in

On Monday I, my roommate and my classmates were in Bratislava, because we were acting in new Slovak series Day and Night. We were acting like we were having fun on a disco and my role was to refuse very cute guy (it was really difficult) :D. Than I was only dancing and drinking in a bar. I got only 10 € for that, but at least I gained new experiences. Than don´t forget to watch me :) I will be in the 14th episode :). I don´t have any pictures from shooting, because we couldn´t took pictures. 

But lower you can see what happens when I and my roommate is having fun :). Than my blanket is very useful :D. 


Oh and I almost forgot... I started and cooperation with Rings and Tings and they are offering 10 % sale on their stuff for my bloggers :). You just have to enter code:stylecard10 in checkout :). 


V pondelok ja, moja spolubývajúca a moje spolužiačky sme boli v Bratislave, pretože sme si zahrali v novom slovenskom seriáli Deň a Noc. Hrali sme zábavu na diskotéke a mojou úlohou bolo odmietnuť veľmi zlatého chalana (bolo to fakt ťažké) :D. Potom som len tancovala a popíjala v bare. Dostala som za to len 10 €, ale aspoň som získala nové skúsenosti. Potom ma nezabudnite pozerať :) Budem v 14. časti :). Nemám žiadne fotky z natáčania, pretože sme nemohli fotiť. 

Nižšie môžte vidieť čo sa stane keď sa so spolubývajúcou zabávame :). Potom je moja deka veľmi užitočná :D.

Oh skoro som zabudla... začala som spolupracovať s Rings and Tings a ponúkajú 10% zľavu na ich veci pre mojich blogerov :). Stačí keď zadáte pri platení kód: stylecard10 :). 


My roommate Lucka with my blanket and slippers :D / Moja spolubývajúca Lucka s mojou dekou a papučami :D


My new earrings :) I was looking at them for quite a long time and now I bought them :) By the way, in F and F is 50% sale for jewelery :) these beauties were 7 € and now they are for 3,50 € :) / Moje nové náušnice :) Prezerala som si ich už dlhšiu dobu a teraz som si ich kúpila :) Mimochodm v F a F je 50% zľava na bižutériu :) tieto krásavice stáli 7 € a teraz stoja 3,50 € :)

pondelok 17. decembra 2012

Vyhodnotenie Giveaway :)

Sorry today only in Slovak :).

Dnes o 17:12 som mala vyhodnotiť giveaway, no dostala som sa domov a pri počítač až teraz. Bola som totiž na natáčaní nového JOJ-kárskeho seriálu Deň a noc ako komparz (vedľajšie úlohy a zákulisné úlohy :) ). Ale o tom inokedy. Takže giveaway vyhodnotím teraz :). Nečakala som takúto účasť :), na začiatku som sa bála či sa vôbec aj niekto zapojí, ale zapojilo sa 39 z vás, ktoré splnili podmienky. 

Prvou víťazkou 1. setu pierkové náušnice a náušnice červené ružičky je... 
A víťazkou č. 2 o ružičku do vlasov a náušnice z kamienkov sa stáva... Víťazkám blahoželám a tie čo nevyhrali nezúfajte, pretože za chvíľku bude ďalšia novoročná giveaway s úžasnými cenami. :) 

piatok 14. decembra 2012

Todays shopping :*

Today I didn´t know what I would do, so I was shopping with my roommates. We still have a lot of snow in Trnava and I don´t like it!! I want summer again! Well... not again but I want summer for the whole year :). Yesterday my roommate Lucia has namesday, so we had a small party :). Have you bought something recently?? 

Dneska som nevedela čo budem robiť, tak sme šli nakupovať so spolubývajúcimi. Stále máme dosť veľa snehu v Trnave a nepáči sa mi to!! Chcem opäť leto! No... nie opäť ale stále, chcem leto počas celého roku :). Včera mala spolubývajúca Lucka meniny, tak sme mali menšiu party :). Kúpili ste si niečo v poslednej dobe?? 

Nezabúdajte na GIVEAWAY!! 

One of the pics from Lucka´s party :) Skittles vodka and gummy bears vodka :) I think it wasn´t so good :D too strong for me :) / Jeden z fotiek z Luckinej oslavy :) Skittles vodka a vodka s gumenými medvedíkmi :) Podľa mňa to nebolo až také dobré :D dosť silné na mňa :) 
My new necklace from NewYorker only for 2,95 € and it was the last one there, so I couldn´t left it there :) / Môj nový náhrdelník len za 2,95 € a bol posledný, takže som ho tam nemohla nechať :)

My vintage gloves from my mother :) They are 25 years old and I think they are beautiful... and the best thing is, that they are from genuine leather / Moje vintage rukavice od maminy :) Sú 25 rokov staré a myslím si že sú veľmi krásne... a najlepšie na nich je že sú z pravej kože :) 

I had to bought this sea salt bath for muscles and joints... I mentioned this sea salth bath but for relaxation in THIS post and I loved it, so I´m curious about this one :) And the other one are hangover candy :) It is one of the gifts for Christmas for my friend :DMusela som si kúpiť túto soľ do kúpeľa na svaly a kĺby... Spomínala som túto soľ ale na relaxáciu v TOMTO článku a milujem ju, takže som zvedavá na túto :) A ďalšou vecou sú cukríky po opici :) Je to jeden z darčekov ktoré som kúpila kamarátovi na Vianoce :D  

pondelok 10. decembra 2012

Formspring + random

Well... I am on Formspirng too :) So you can ask me anything you want there :) 

Today only some random pics, because I don´t want to do anything because of all the snow :/.


P.S. Do you like my random posts?? Would you like if I start writing more these posts??


Takže... Som tiež na Formspringu :) Môžte sa ma čokoľvek spýtať tam :) 

Dneska iba zopár random obrázkov, pretože sa mi nič nechce kvôli všetkému tomu snehu :/.

P.S. Páčia sa Vám moje random posty?? Chceli by ste aby som takýchto postov písala viac??

All of you are ;) :* / Všetci ste ;) :*

sobota 8. decembra 2012

I was soooo good this year :)

Because if I wasn´t, st. Nicholas wouldn´t bring me such things :) But I think he was confused or I was soooo much good, because he brought me sweets home to Vráble, but also to Trnava :). Or maybe it was like this, because my roommates name is Nicholas?? :D 

Inak by mi totiž Mikuláš nepriniesol také krásne veci :). Ale buď sa Mikuláš pomýlil, alebo som bola veľmi dobrá, pretože mi priniesol sladkosti aj domov do Vrábeľ, aj do Trnavy :). Alebo to možno bolo tým, že môj spolubývajúci sa volá Mikuláš? :D 

Nezabúdajte na GIVEAWAY :)
These came to me for st. Nicholas :) Amazing  make-up, shower gel  with soo good smeel and my face mask with mud from the Dead sea :) / Toto ku mne prišlo na Mikuláša :) Úžasný make-up, sprchový gél s krááásnou vôňou a moja maska na tvár, ktorá obsahuje bahno z mŕtveho mora :)
I got these from my mom :) Little polar-bear is just  what left from Kinder Surprise :) / Toto som dostala od maminy :) Malý ľadový medveď je už len čo zostalo z Kinder vajíčka :) 
My new slippers :) / Moje nové papučky :)
I was on post for this on st. Nicholas too :) My prize which I won in Giveaway HERE :) Thank you again :) / Pre toto som si bola na pošte tiež na Mikuláša :) Je to moja výhra v Giveaway TU :)
My monthly matter of course :) / Moja každomesačná samozrejmosť :)
Soap in the shape of rose which I got from my friend and new mascara from Oriflame :) / Mydlo v tvare ruže, ktoré som dostala od kamarátky a nová maskara z Oriflame :) 
In previous post I was writing about sale in F and F. Well, they have ballerinas for 5 € too :) In Trnava they had only small sizes, so I was happy that I bought my size in Nitra :) / predchádzajúcom príspevku som Vám písala o výpredaji v F a F. No, majú tam taktiež balerínky za 5 € :) V Trnave mali len malé veľkosti, tak som bola veľmi šťastná keď som si našla svoju veľkosť v Nitre :)

utorok 4. decembra 2012

New in! F&F :)

In F and F is amazing sale of summer shoes and heels. I couldn´t resist, so I bought these. :)

V F a F je úžasný výpredaj letných topánok a topánok na opätku. Nemohla som odolať, tak som kúpila tieto. :)

Nezabúdajte na GIVEAWAY!


These beautiful black on platform only for 8,70 €. / Tieto úžasné čierne na platforme len za 8,70 €.

And these beautiful blue, wich I bought for my roommate, because it was her birthday :) And the prize? 5,70 €!! / A tieto krásne modré, ktoré som kúpila spolubývajúcej, pretože mala narodeniny :)
 A cena? 5,70 €!!

nedeľa 2. decembra 2012

Giveaway!!

Sorry, but today only in Slovak.

Takže moja úplne prvá Giveaway :). Chcem Vás aspoň trošku potešiť pred Vianocami. :) Takžéé tu sú podmienky:

1. Byť mojím pravidelným čitateľom cez GFC
2. Do komentáru napísať svoj email (kam budem písať v prípade výhry) a cenu ktorú by ste chceli. 
3. Byť zo SR alebo ČR.
+. Zdielať túto Giveaway na svojom blogu alebo FB verejne (link napíšte v komente) - výhoda ďalšieho komentára. :)

A ceny sú nasledovné:


1. Náušnice pávie pierka + červené ružičky 

2. Náušnice slabo hnedé kamienky + biela ruža (ozdoba do vlasov)


Giveaway ukončím 17. 12. o 17:12 :).

utorok 27. novembra 2012

My first Senzabox...

 I ordered Senzabox for the first time. If I tell the truth, I am not so excited as I was when the package came. I will comment lower, than you will know why I am not excited. :)

Po prvý krát som si objednala Senzabox. Keď mám povedať pravdu, až tak nadšená nie som ako som bola pri preberaní balíčku. Nižšie sa vyjadrím ku každému výrobku, tak budete vedieť prečo. :)
Senzabox :) 
These are the products. / Toto sú výrobky.
Product no. 1 / Výrobok č. 1

Figs and Rouge 100 % Organic Balm... I am extremly happy that this was there... I am little dissapointed that I didn´t get cherry and vanilla flavour, but this peppermint and tea tree is amazing too. It has denser consistency, but I like it. The best thing from this Senzabox! :)
I am giving it 11 points from 10. :)
You can find it HERE.


Figs and Rouge 100% organický balzam... som extrémne šťastná že tam bol... trošku som sklamaná že som nedostala vôňu čerešne a vanilky, ale aj táto pepermint a tea tree je úžasná tiež. Má hustejšiu konzistenciu, ale páči sa mi to. Najlepšia vec z celého Senzaboxu!
Dávam mu 11 bodov z 10. :)
Nájdete ho TU.

Product no. 2 / Výrobok č. 2

Silk infusion - regenerative nutrion for hair. It is indelible cure for ends of your hair. For me it ist veeeery good. My ends looked less split and were so good for touch. But its smell is soo... manly :D. I think it smells like a men parfume and if I put it on my hair and go out with some guy, he could think anything about me :).
I am giving it 8 points from 10.
You can find it HERE


Prírodný hodváb - regeneračná výživa pre vlasy. Je to nezmývateľná kúra na končeky vlasov. Pre mňa je véééééééééľmi dobrá. Moje končeky vyzerali menej rozštiepene a boli príjemné na dotyk. Ale vonia to tak... mužsky :D. Myslím si, že to vonia ako dáky mužský parfum a keď si toto dám na moje vlasy a pôjdem s niekým von, bude si o mne myslieť všeličo :).
Dávam mu 8 bodov z 10.
Nájdete ho TU.
Product no. 3 / Výrobok č. 3.
Eye make-up remover for all skin types. It says, that it is calming and nourishing areas around eyes.  It is composed of vitamin E, extracts from almond and ginkgo. Well the smell is not so good and my skin didn´t stay nourished, but very oily. But he removed make-up very well.
I am giving this 3 points from 10.
You can find it HERE.


Odličovač očného make-up-u pre všetky typy pleti. Píše sa na ňom, že upokojuje a vyživuje oblasť v okolí očí. Je zložený z vitamínu E, výťažkov z mandlí a ginka. Takže vôňa nie je bohvieaká a moja pokožka nezostala vyživená, ale veľmi mastná. Ale make-up odstránil dokonale.
Dávam mu 3 body z 10.
Nájdete ho TU.
Product no. 4 / Výrobok č. 4

Natural concealer. It says, that he will mask starting wrinkles, tracks of tiredness and it covers small imperfections. For me... well, little wrinkles are still there, tiredness is covered a little bit, but acne, red spots and imperfections has masked very good, but again the smell is very bad. For me it smells like some detergent.
I am giving him 5 points from 10.
You can find it HERE.


Prírodný korektor. Hovorí, že maskuje začínajúce vrásky, stopy únavy a zakryje malé nedokonalosti. Pre mňa... no, drobné vrásky tam stále sú, stopy únavy zakryl len trochu, ale akné, červené miesta a nedokonalosti zakryl veľmi dobre, ale znova vôňa je veľmi zlá. Pre mňa vonia ako dáky čistiaci prostriedok.
Dávam mu 5 bodov z 10.
Môžete ho nájsť TU.
Product no. 5 / Výrobok č. 5

Deep cleansing shampoo.It says, that it was made by team Tony and guy for proffesional hairdressers. My hair look very good after using it, they are shining so much, but the smell is wierd for me... it has no smell and I had to use so much off it, because the foam was so poor.
I am giving him 7
 points from 10.
You can find it HERE.

Hĺbkovo čistiaci šampón. Vraví, že bol vytvorený tímom Tony and guy pre profesionálnych kaderníkov. Moje vlasy vyzerajú veľmi dobre po použití, krásne sa lesknú, no tá vôňa je divná pre mňa... nemá žiadnu vôňu a musela som ho minúť riadne veľa pretože sa málo penil.
Dávam mu 7 bodov z 10.
Môžete ho nájsť TU.
Product no. 6 / Výrobok č. 6

Sea salt bath for relaxation. It contains essential oils from lemon grass and lavender.  It is the best thing I have ever tried in bath cosmetics!! I am ordering full size immediately!! I felt like I was in other universe when I was bathing :). And that is not enough! My skin was sooooo supple, that I didn´t have to use body cream after it! And that is still not enough! That smeeeell!! I was really hypnotized!
I am giving it 369258147 points from 10 :D.
You can find it HERE.

Morská soľ do kúpeľa na relaxáciu. Obsahuje éterické oleje z citrónovej trávy a levandule. Je to tá najlepšia vec akú som kedy vyskúšala z "kúpeľnej kozmetiky."!! Objednávam si plné balenie okamžite!! Cítila som sa ako keby som bola v inej dimenzii keď som sa kúpala :). A to nie je všetko! Moja pokožka bola takáááááááá vláčna, že som už potom nemusela použiť telové mlieko!! A to stále nie je všetko!! Tááááááá vôňa!! Bola som vážne ako zhypnotizovaná!

Dávam jej 369258147 bodov z 10 :D.
Nájdete ju TU.I think I will not buy Senzabox for a long time. Next time I will try Ladybox. :)Myslím si, že si Senzabox nekúpim dosť dlhú dobu. Nabudúce vyskúšam Ladybox. :)